//////

Reklama – Reklama


Grudzień 22, 2017

Gadżety reklamowe dla firm – naklejki

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 8:33 am

Wielu przedsiębiorców w tych burzliwych czasach ma problemy z utrzymaniem się na rynku. Dlatego też warto próbować różnych form reklamy, które przyniosą Ci zamierzoną popularność. Niestety, kiedy tradycyjne formy reklamy zawodzą, warto zdecydować się na cichą formę reklamy. O czym mowa?

Świetnym rozwiązaniem są na przykład gadżety reklamowe dla firm. Co przemawia za ich skutecznością? Przede wszystkim to, że nie rzucają się w oczy. Jakie gadżety mogą okazać się więc skuteczne w Twoim wypadku?

Wielu przedsiębiorców postawiło na naklejki. Mówi się, że jest to jeden z najlepszych sposobów na skuteczną reklamę podprogową. Otóż naklejki są czymś, co bardzo lubią przede wszystkim młodzi ludzie. Przyklejają je oni wszędzie – począwszy od mebli, a skończywszy na telefonach komórkowych i tabletach. Jeśli charakter Twojej firmy jest taki, że naklejka będzie prezentowała się dobrze w miejscach publicznych, to śmiało możesz zdecydować się na zakup odpowiedniej ilości naklejek.

Pamiętaj, że Ty także możesz brać udział w tworzeniu cichej reklamy swojej firmy poprzez umieszczanie naklejek w miejscach publicznych. Miejmy nadzieję, że gadżety reklamowe dla firm pomogą w procesie promocji Twojej firmy!

Przywództwo myślowe – agencja social media Warszawa

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 8:33 am

Publikowanie wnikliwych i dobrze napisanych treści w mediach społecznościowych to świetny sposób, aby stać się ekspertem i liderem w swojej dziedzinie. Nie ma jednego sposobu, aby stać się liderem myśli – wymaga to pracy, które mogą wspierać narzędzia sieciowe online. Agencja social media Warszawa zapewni Ci przywództwo myślowe. Aby stać się ekspertem, należy korzystać z platform mediów społecznościowych i budować swoją obecność. Bądź komunikatywny, kontaktuj się ze swoimi odbiorcami, udostępniaj treści i promuj swój autorytet. Gdy Twoja kampania w mediach społecznościowych jest zgodna z innymi działaniami marketingowymi, Twoje umiejętności zostaną podkreślone, a obserwatorzy będą wyglądać lepiej. Możliwość bezpośredniego kontaktu z klientami tworzy relację, którą będą oni cenić, dzięki czemu staniesz się znaczącym influencerem w swojej dziedzinie. Tak więc będąc obecnym w mediach społecznościowych możemy skuteczniej kreować swoją markę. Zaufaj naszej agencji i skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów.

Marzec 17, 2015

WIĘKSZOŚĆ CZYTELNIKÓW

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:57 am

Niepalący stanowią zazwyczaj większość czytelników artykułów o szkodliwości palenia ty­toniu, a apele o oddawanie krwi odbierane są naj­częściej przez aktywnych krwiodawców. Lazars- feld przytacza znamienny przykład cyklu audycji, w których prezentowany był wkład poszczegól­nych grup narodowych do amerykańskiej kultu­ry i których celem było zwalczanie uprzedzeń po­między nimi. Celu jednak nie osiągnięto, ponie­waż przeważający procent odbiorców każdej z tych audycji stanowili członkowie tej grupy narodowej, 0   której była aktualnie mowa, tak więc Włosi słu­chali audycji o Włochach, Polacy o Polakach, Ir­landczycy o Irlandczykach itp.

WPŁYW BODŹCÓW

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:56 am

Stwierdzono na przykład doświadczalnie (Postman, Bruner i McGinnis), że ,człowiek szybciej rozpoznaje w tekście wyrazy   i sformułowania, którym przypisuje większą war­tość i znaczenie, niż te, których wartość w jego oczach jest niższa. Wyznawany przez jednostkę system wartości uczula ją na określone bodźce ze­wnętrzne. Jeżeli bodziec taki jest zgodny z przyjętą postawą, następuje tak zwany rezonans percepcyj- ny. Jeżeli system wartości działa jak przeszkoda, uniemożliwiająca jednostce percepcję określonych faktów i zjawisk, ujawnia się mechanizm „percepcyjnej samoobrony”. Ujawnienie mechanizmów se- ; lektywnej percepcji miało istotny wpływ na bada- | nia procesu masowej komunikacji.

ZMIANA POJĘCIA

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:55 am

W rezultacie zmieniło się pojęcie tego, jak czło­wiek odbiera informacje i bodźce ze świata ze­wnętrznego. Jego percepcja uzależniona jest od licznych czynników psychologicznych i społecz­nych, takich jak rodzaj celów, do których dąży, postaw, przekonań i wyznawanych systemów war­tości, przy czym mogą one wyrastać zarówno z je­go osobistego jednostkowego doświadczenia, jak też z rodzaju wykonywanego zawodu, pozycji społecz­nej i klasowej, a wreszcie szerzej: z uczestnictwa w grupie społecznej i jej kulturze. Czynniki te wywierają wpływ najpierw na selekcję informacji i       bodźców płynących ze świata zewnętrznego, póź­niej na ich interpretację.

W KONSEKWENCJI

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:55 am

W konsekwencji — zainteresowano, się cechami nabywanymi przez jednostkę w trakcie jej życia, a zwłaszcza w procesie wychowania.’ Stwierdzono, że wewnętrzne bodźce motywacyjne \ mogą być nabywane w podobny sposób jak wie­dza i nawyki wynoszone w procesie życia społecz­nego —  więc, że będą one różne u różnych jed­nostek, wychowywanych w różnych okolicznoś­ciach, różnych środowiskach, poddanych ciśnieniu różnych postaw, przekonań i systemów wartości. W miejsce koncepcji jednolitej, biologicznie zde­terminowanej, wrodzonej natury ludzkiej, pojawiło się zainteresowanie różnicami indywidualnymi. Z teoretycznego punktu widzenia — problemem tym zajęła się socjopsychologia.

NOWA TEORIA

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:54 am

i Różne grupy ludzi reagowały mianowicie na te same bodźce w różny sposób; do sygnałów pły­nących bezpośrednio ze środków przekazu przy­łączały się inne bodźce i okoliczności odgrywają­ce nie mniej ważną rolę w procesie kształtowania opinii i podejmowania decyzji. Okazało się, że. efekt działania środków przekazu bywa uzależnio­ny od wielu czynników i jest tylko jednym z wie­lu, aczkolwiek prawdopodobnie najważniejszym.Nowa teoria rodziła się powoli i powstawała z obserwacji gromadzonych w różnych okresach w różnych dyscyplinach. Pierwszym odkrytym czynnikiem mającym wpływ na zmiany w procesie masowego komunikowania okazał się zmienny spo­sób reagowania różnych ludzi na te same komuni­katy i bodźce.

DOSYĆ WCZEŚNIE

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:53 am

Dosyć wcześnie jednak, bo z początkiem lat czterdziestych, stwierdzono, że rezultaty kampa­nii wyborczych i innych propagandowych akcji politycznych nie zawsze i nie w pełni pokrywają się z oczekiwaniami. Spostrzeżono, że społeczeń­stwo nie daje sterować sobą tak łatwo, jak sądzo- r no. Szczególnie znamienny okazał się fakt, że lu- : dzie poddani masowej perswazji ulegali jej w i sprawach stosunkowo błahych, jak zakup towa- | rów i usług, wykazywali jednak znaczną odpor- jność, gdy przychodziło do spraw takich jak opinie i decyzje polityczne. Oczywiście perswazja pro­pagandowa .przynosiła nadal efekty, okazało się jednak, że schemat „od bodźców do reakcji” jest w realizacji bardziej skomplikowany, niż sądzo­no.

PLAKATY REKLAMOWE

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:53 am

Plakat ilustrujący solidność walizki katastrofą samolotową, z której walizka wyszła bez najmniejszego uszkodzenia, kojarzył się potencjalnym klientom ze śmiercią i raczej odwodził od kupowania, niż do niego zachęcał. Na podobnej zasadzie opierają się opisane po- i wyżej kampanie wyborcze: etap wstępny polega i na zanalizowaniu psychologicznych pragnień i emocji, do jakich mogą się odwoływać apele i slogany wyborcze, późniejszy — na modelowaniu wizerunku kandydata. Im wyższy szczebel, na którym odbywają się wybory, tym zmniejsza się rola merytorycznych argumentów i konkretnych propozycji zawartych w programie wyborczym, a zwiększa znaczenie emocjonalnych reakcji ognis­kujących się wokół kandydata.

error: Content is protected !!