//////

Seo – Seo


Marzec 17, 2015

PLAKATY REKLAMOWE

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:53 am

Plakat ilustrujący solidność walizki katastrofą samolotową, z której walizka wyszła bez najmniejszego uszkodzenia, kojarzył się potencjalnym klientom ze śmiercią i raczej odwodził od kupowania, niż do niego zachęcał. Na podobnej zasadzie opierają się opisane po- i wyżej kampanie wyborcze: etap wstępny polega i na zanalizowaniu psychologicznych pragnień i emocji, do jakich mogą się odwoływać apele i slogany wyborcze, późniejszy — na modelowaniu wizerunku kandydata. Im wyższy szczebel, na którym odbywają się wybory, tym zmniejsza się rola merytorycznych argumentów i konkretnych propozycji zawartych w programie wyborczym, a zwiększa znaczenie emocjonalnych reakcji ognis­kujących się wokół kandydata.

REKLAMOWANY TOWAR

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:52 am

W wy­padku gdy reklamowany towar kojarzył się z nie­korzystnym wizerunkiem, kampania reklamowa starała się wykorzystać inną, korzystną dla siebie stronę skojarzeń. Reklama suszonych śliwek eks­ponowała odtąd zdrowie i młodość. Gdy stwier­dzono, że ciasto w proszku, które zawierało wszy­stkie potrzebne składniki i które należało zmie­szać jedynie z wodą, przywodziło gospodyniom na myśl złą panią domu, karmiącą rodzinę wodnis­tym pożywieniem — zmieniono recepturę, zaleca­jąc rozrabianie proszku mlekiem, a kampanię re­klamową oparto na wizerunku czułej, matki poją­cej dziecko mlekiem.

OBOK SUKCESÓW

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:45 am

Obok sukcesów zdobywanych stopniowo przez środki przekazu nie brakło efektownych przykła­dów natychmiastowych i bezpośrednich reakcji na stosowane bodźce. Oto w wyniku osiemnastogo­dzinnego radiowego wystąpienia-maratonu popu­larnej radiowej dziennikarki Kate Smith rozprze­dano bony pożyczki wojennej na sumę 39 milio­nów dolarów. Znamiennym i dającym do myślenia wydarzeniem była panika, jaka ogarnęła Ameryka­nów w trakcie nadawania w roku 1938 audycji ra­diowej opartej na książce H. G. Wellsa Wojna światów. Audycja ta, zrealizowana przez młodego dziennikarza, późniejszego wybitnego reżysera filmowego Orsona Wellesa, nadana była w formie sprawozdań reporterów relacjonujących lądowa­nie Marsjan w różnych częściach wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych.

UZYSKANIE WSPÓŁDZIAŁANIA

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:43 am

Pobór powszechny, obciążenia finansowe społeczeństwa, zwiększony wysiłek produkcyjny, cierpliwe znosze­nie braków w zaopatrzeniu — wszystko to wyma­gało uzyskania pełnego współdziałania i zaangażo­wania emocjonalnego całego społeczeństwa. A prze­cież cele tej typowo imperialistycznej wojny stały w sprzeczności z interesami podstawowej masy społeczeństwa. Potrzebna więc była intensywna akcja propagandowa apelująca do uczuć nacjona­listycznych, pobudzająca patriotyzm i wzbudzająca nienawiść do wroga.O  ile można to było łatwo osiągnąć w społeczeń­stwach krajów, na których terytoriach lub w ich pobliżu toczyła się wojna i których żywotne inte­resy wydawały się bezpośrednio zagrożone — jak Francja, Niemcy, Rosja, Austria, Belgia, ‚Wiochy —o  tyle trudniej było zmobilizować społeczeństwo angielskie, a tym bardziej społeczeńs two amery­kańskie.

W ŻADNYM PRZYPADKU

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:38 am

W żadnym jednak wypadku nie jest to krytyka systemu ani jego podstawowych zasad. Przeciw­nie, telewizja amerykańska, podobnie jak telewi­zja w innych państwach, jest jednym z najważ­niejszych środków propagowania i utrwalania’ ideologii afirmującej istniejący ustrój społeczno-polityczny.Obserwatorzy procesów społecznych w Ameryce zdali sobie bardzo wcześnie sprawę z ogromnego wpływu prasy. Nigdzie ów wpływ nie uwidocznił się tak wcześnie i tak wyraźnie jak w społeczeń­stwie amerykańskim. W porównaniu ze społeczeń­stwem europejskim, skrępowanym tradycyjnymi strukturami i więziami, było ono w pewnej mie­rze tabula rasa, stąd wewnętrzna dynamika roz­woju . oraz wpływ modelujących czynników ze­wnętrznych — w tym i prasy — zostawiały na nim wyraźniejsze ślady.

BADANIA WPŁYWU

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:32 am

Badania wpływu środków masowego przekazu na społeczeństwo wykazują, że wiarygodność jest de­cydującym warunkiem efektywności ich oddziały­wania. Dysponenci środków przekazu, nawet gdy­by chcieli, nie mogliby w pełni wyciszyć informa­cji krytycznych,; wówczas bowiem groziłaby im utrata zaufania społeczeństwa, zaufania, które nie­słychanie trudno jest odzyskać. To stanowi pierw­szą . szczelinę w murze ograniczeń postawionym przez menadżerów amerykańskich sieci telewizyj­nych. Przez . tę szczelinę przeciskają się przede wszystkim krytyczne relacje o faktach dokona­nych, mających szeroki rozgłos — jak wystąpie­nia znanych osobistości, głośne skandale lub de­monstracje.

SZCZEGÓŁOWE PRZYKŁADY

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:30 am

Dopiero wówczas gdy sprawa ochrony środowiska naturalnego stała się alarmująca i we­szła na forum Kongresu, pojawiły się w telewizji wzmianki o dewastacji przyrody przez wielki prze­mysł, o szkodliwości substancji używanych do’ produkcji środków piorących, do spryskiwania roślin itp.Te szczegółowe przykłady pokazują nie tylko, jak broni się interesów konkretnych zleceniodaw­ców reklam, od których telewizja uzależniona jest finansowo, ale także jak tworzy się pozytywny wizerunek wielkich korporacji i — szerzej’—ca­łego systemu ekonomiczno-społecznego. Jak podaje H. Skornia we wspomnianej książce Television and the News, przez długie lata nie dopuszczano na ekrany programów i wiadomości mówiących o bie­dzie w Stanach Zjednoczonych, na przykład filmu Bena Hechta Obiit to a Nobody (Nekrolog dla ni­kogo) o wrakach ludzkich z ulicy pijaków i narko­manów —Bowery. oraz filmu produkcji BBC o nę­dzy w Chicago.

AMERYKAŃSKA TELEWIZJA

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:01 am

Amerykańska – telewizja stała się szkołą, która uczy nie tyle pozytywnego dzia­łania, na-rzecz rozwiązania międzyludzkich . kon­fliktów, ile polowania na czarownice i demony. Ta pierwsza fala filmów z lat pięćdziesiątych przygotowała, grunt pod falę filmów o tematyce szpiegowskiej, sięgających po treści polityczne bez .żadnych, osłonek. Filmy szpiegowskie, . zarówno ekranowe, jak i telewizyjne, istniały już w latach poprzednich, prawdziwy rozkwit tej tematyki miał jednak dopiero nastąpić. Nie bez wpływu był oczy­wiście ogromny sukces, jaki odniosły filmy, ze słynnym angielskim agentem 007 — Jamesem .Bondem. Erie Barnouw zwraca , uwagę na jeszcze jedną; przyczynę.

Marzec 16, 2015

SERWIS INFORMACYJNY

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 11:13 am

Już sam serwis informacyjny relacjonujący obiektywnie działania -i oświadczenia rządu stanowi czynnik popularyzu­jący jego przedstawicieli i stawia ich w sytuacji znacznie wygodniejszej niż przedstawicieli opozy­cji. Sprawowana władza pozwala prezydentowi inicjować takie akcje i w takim czasie, aby mógł uzyskiwać założone – efekty, istotne dla opinii pu­blicznej. Dodajmy na marginesie, że czynnik ten, który utrudnia sytuację kontrkandydata drugiej wielkiej partii, czyni ją jeszcze trudniejszą dla ewentualnego kandydata niezależnego. Guberna­tor-Wallace, zanim został postacią mającą szansę stanięcia w szranki wyborów prezydenckich, zdo­bywał ogólnokrajowy rozgłos akcjami, które po­dejmował jako gubernator i które zapewniały mu miejsce w serwisach informacyjnych środków przekazu.

Czerwiec 6, 2012

Jaka powinna być reklama?

Każdy nowoczesny przedsiębiorca zadaje sobie wciąż to samo pytanie. Jaka powinna być reklama, aby przyciągnęła do przedsiębiorstwa wybraną grupę docelową. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Trzeba zastanowić się przede wszystkim nad tym, czym właściwie charakteryzuje się Twoja działalność oraz czy możesz wyodrębnić z niej jakieś mocno oryginalne składowe. Dopiero po takiej wstępnej analizie możesz przejść do kolejnych punktów tzn. do formatu oraz treści reklamy. Oczywiście możesz postawić na formę typowo obrazkową, ale hasło reklamowe jednak występuje w nowoczesnym kampaniach promocyjnych zawsze, dlatego powinieneś zadbać też o to, aby copywriter pomógł ci je wymyślić. Jest to bez wątpienia pieniężne wyzwanie, ale pamiętaj, że dobra reklama to znakomita inwestycja. Podsumowując, wiesz już jak powinna wyglądać reklama oraz do czego jest ci potrzebna. Prawdę mówiąc żyjąc w konkurencyjnej gospodarce bez dobrze skonstruowanej kampanii promocyjnej nie masz szans na odniesienie ogromnego sukcesu na rynku. Musisz wiedzieć, że marketing oraz wszystkie powiązane z nim dziedziny stanowią klucz do zdobycia nowych klientów, a także często współpracowników.

Marzec 17, 2015

WIĘKSZOŚĆ CZYTELNIKÓW

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:57 am

Niepalący stanowią zazwyczaj większość czytelników artykułów o szkodliwości palenia ty­toniu, a apele o oddawanie krwi odbierane są naj­częściej przez aktywnych krwiodawców. Lazars- feld przytacza znamienny przykład cyklu audycji, w których prezentowany był wkład poszczegól­nych grup narodowych do amerykańskiej kultu­ry i których celem było zwalczanie uprzedzeń po­między nimi. Celu jednak nie osiągnięto, ponie­waż przeważający procent odbiorców każdej z tych audycji stanowili członkowie tej grupy narodowej, 0   której była aktualnie mowa, tak więc Włosi słu­chali audycji o Włochach, Polacy o Polakach, Ir­landczycy o Irlandczykach itp.

WPŁYW BODŹCÓW

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:56 am

Stwierdzono na przykład doświadczalnie (Postman, Bruner i McGinnis), że ,człowiek szybciej rozpoznaje w tekście wyrazy   i sformułowania, którym przypisuje większą war­tość i znaczenie, niż te, których wartość w jego oczach jest niższa. Wyznawany przez jednostkę system wartości uczula ją na określone bodźce ze­wnętrzne. Jeżeli bodziec taki jest zgodny z przyjętą postawą, następuje tak zwany rezonans percepcyj- ny. Jeżeli system wartości działa jak przeszkoda, uniemożliwiająca jednostce percepcję określonych faktów i zjawisk, ujawnia się mechanizm „percepcyjnej samoobrony”. Ujawnienie mechanizmów se- ; lektywnej percepcji miało istotny wpływ na bada- | nia procesu masowej komunikacji.

ZMIANA POJĘCIA

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:55 am

W rezultacie zmieniło się pojęcie tego, jak czło­wiek odbiera informacje i bodźce ze świata ze­wnętrznego. Jego percepcja uzależniona jest od licznych czynników psychologicznych i społecz­nych, takich jak rodzaj celów, do których dąży, postaw, przekonań i wyznawanych systemów war­tości, przy czym mogą one wyrastać zarówno z je­go osobistego jednostkowego doświadczenia, jak też z rodzaju wykonywanego zawodu, pozycji społecz­nej i klasowej, a wreszcie szerzej: z uczestnictwa w grupie społecznej i jej kulturze. Czynniki te wywierają wpływ najpierw na selekcję informacji i       bodźców płynących ze świata zewnętrznego, póź­niej na ich interpretację.

W KONSEKWENCJI

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:55 am

W konsekwencji — zainteresowano, się cechami nabywanymi przez jednostkę w trakcie jej życia, a zwłaszcza w procesie wychowania.’ Stwierdzono, że wewnętrzne bodźce motywacyjne \ mogą być nabywane w podobny sposób jak wie­dza i nawyki wynoszone w procesie życia społecz­nego —  więc, że będą one różne u różnych jed­nostek, wychowywanych w różnych okolicznoś­ciach, różnych środowiskach, poddanych ciśnieniu różnych postaw, przekonań i systemów wartości. W miejsce koncepcji jednolitej, biologicznie zde­terminowanej, wrodzonej natury ludzkiej, pojawiło się zainteresowanie różnicami indywidualnymi. Z teoretycznego punktu widzenia — problemem tym zajęła się socjopsychologia.

NOWA TEORIA

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:54 am

i Różne grupy ludzi reagowały mianowicie na te same bodźce w różny sposób; do sygnałów pły­nących bezpośrednio ze środków przekazu przy­łączały się inne bodźce i okoliczności odgrywają­ce nie mniej ważną rolę w procesie kształtowania opinii i podejmowania decyzji. Okazało się, że. efekt działania środków przekazu bywa uzależnio­ny od wielu czynników i jest tylko jednym z wie­lu, aczkolwiek prawdopodobnie najważniejszym.Nowa teoria rodziła się powoli i powstawała z obserwacji gromadzonych w różnych okresach w różnych dyscyplinach. Pierwszym odkrytym czynnikiem mającym wpływ na zmiany w procesie masowego komunikowania okazał się zmienny spo­sób reagowania różnych ludzi na te same komuni­katy i bodźce.

DOSYĆ WCZEŚNIE

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:53 am

Dosyć wcześnie jednak, bo z początkiem lat czterdziestych, stwierdzono, że rezultaty kampa­nii wyborczych i innych propagandowych akcji politycznych nie zawsze i nie w pełni pokrywają się z oczekiwaniami. Spostrzeżono, że społeczeń­stwo nie daje sterować sobą tak łatwo, jak sądzo- r no. Szczególnie znamienny okazał się fakt, że lu- : dzie poddani masowej perswazji ulegali jej w i sprawach stosunkowo błahych, jak zakup towa- | rów i usług, wykazywali jednak znaczną odpor- jność, gdy przychodziło do spraw takich jak opinie i decyzje polityczne. Oczywiście perswazja pro­pagandowa .przynosiła nadal efekty, okazało się jednak, że schemat „od bodźców do reakcji” jest w realizacji bardziej skomplikowany, niż sądzo­no.

OPARTE NA TEORII

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:51 am

Procesowi temu nie będą w sta­nie zapobiec ani jednostka — która może nie zda­wać sobie sprawy, że poddana została manipulacji 1 poniżej progu jej świadomości — ani społeczeńst- ; wo, w którym nie istnieją żadne więzi mogące od­działywać na jednostkę w innym kierunku. Dys­ponenci środków przekazu otrzymali więc w ten sposób potężne narzędzie do kierowania masami ludzkimi, do ukształtowania określonych społecz­nych i indywidualnych postaw, reakcji i zacho­wań.Na tej teorii oparła się działalność instytutów zajmujących się naukowymi opracowaniami kam­panii reklamowych dla przemysłu, wśród których na czoło wysunął się Institute for Motivational Research, kierowany przez E. Dichtera, oraz Color Research Institute of America, na którego czele stanął L. Cheskin.