Media – Media


Marzec 17, 2015

PLAKATY REKLAMOWE

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:53 am

Plakat ilustrujący solidność walizki katastrofą samolotową, z której walizka wyszła bez najmniejszego uszkodzenia, kojarzył się potencjalnym klientom ze śmiercią i raczej odwodził od kupowania, niż do niego zachęcał. Na podobnej zasadzie opierają się opisane po- i wyżej kampanie wyborcze: etap wstępny polega i na zanalizowaniu psychologicznych pragnień i emocji, do jakich mogą się odwoływać apele i slogany wyborcze, późniejszy — na modelowaniu wizerunku kandydata. Im wyższy szczebel, na którym odbywają się wybory, tym zmniejsza się rola merytorycznych argumentów i konkretnych propozycji zawartych w programie wyborczym, a zwiększa znaczenie emocjonalnych reakcji ognis­kujących się wokół kandydata.

REKLAMOWANY TOWAR

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:52 am

W wy­padku gdy reklamowany towar kojarzył się z nie­korzystnym wizerunkiem, kampania reklamowa starała się wykorzystać inną, korzystną dla siebie stronę skojarzeń. Reklama suszonych śliwek eks­ponowała odtąd zdrowie i młodość. Gdy stwier­dzono, że ciasto w proszku, które zawierało wszy­stkie potrzebne składniki i które należało zmie­szać jedynie z wodą, przywodziło gospodyniom na myśl złą panią domu, karmiącą rodzinę wodnis­tym pożywieniem — zmieniono recepturę, zaleca­jąc rozrabianie proszku mlekiem, a kampanię re­klamową oparto na wizerunku czułej, matki poją­cej dziecko mlekiem.

ANONIMOWE DLA NADAJĄCEGO

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:49 am

Jest ona anonimowa dla nadającego, przez co jego komunikat nie jest z nią bezpośrednio związany, ma charakter bezo­sobowy lub pseudoindywidualizowany, a wpływ ‚ publiczności na nadającego również jest minimal­ny. Nie ma więc praktycznie biorąc sprzężenia zwrotnego między nadawcą a odbiorcami, co sta­nowi charakterystyczny wyróżnik komunikacji 0    charakterze masowym. Wreszcie sam nadający nie czuje się częścią publiczności, lecz elementem owej formalnej organizacji, w której działa i która jest rzeczywistym dysponentem środków przeka­zu.Pierwsze próby sformułowania teorii masowej komunikacji podjęte zostały w latach dwudzies­tych pod wpływem widocznych sukcesów akcji propagandowej w czasie pierwszej wojny świato­wej oraz wielkich sukcesów reklamy prasowej.

OBOK SUKCESÓW

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:45 am

Obok sukcesów zdobywanych stopniowo przez środki przekazu nie brakło efektownych przykła­dów natychmiastowych i bezpośrednich reakcji na stosowane bodźce. Oto w wyniku osiemnastogo­dzinnego radiowego wystąpienia-maratonu popu­larnej radiowej dziennikarki Kate Smith rozprze­dano bony pożyczki wojennej na sumę 39 milio­nów dolarów. Znamiennym i dającym do myślenia wydarzeniem była panika, jaka ogarnęła Ameryka­nów w trakcie nadawania w roku 1938 audycji ra­diowej opartej na książce H. G. Wellsa Wojna światów. Audycja ta, zrealizowana przez młodego dziennikarza, późniejszego wybitnego reżysera filmowego Orsona Wellesa, nadana była w formie sprawozdań reporterów relacjonujących lądowa­nie Marsjan w różnych częściach wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych.

BADANIA WPŁYWU

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:32 am

Badania wpływu środków masowego przekazu na społeczeństwo wykazują, że wiarygodność jest de­cydującym warunkiem efektywności ich oddziały­wania. Dysponenci środków przekazu, nawet gdy­by chcieli, nie mogliby w pełni wyciszyć informa­cji krytycznych,; wówczas bowiem groziłaby im utrata zaufania społeczeństwa, zaufania, które nie­słychanie trudno jest odzyskać. To stanowi pierw­szą . szczelinę w murze ograniczeń postawionym przez menadżerów amerykańskich sieci telewizyj­nych. Przez . tę szczelinę przeciskają się przede wszystkim krytyczne relacje o faktach dokona­nych, mających szeroki rozgłos — jak wystąpie­nia znanych osobistości, głośne skandale lub de­monstracje.

NAGŁOŚNIENIE FAKTÓW

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:30 am

Dopiero gdy w połowie lat sześć­dziesiątych fakty te stały się zbyt głośne, menadżerowie sieci zgodzili się na nadanie takich pro- gramów, jak Głód w Ameryce (CBS). Punkt wi­dzenia biznesu ujawnia się wyraźnie przy relacjo­nowaniu konfliktów między związkami zawodowy­mi a przedsiębiorcami. Relacje ze strajków ekspo­nują tendencyjnie szkody i straty, jakie z ich po­wodu ponosi przeciętny obywatel i gospodarka jako całość, natomiast pomijane są fakty świad­czące o wysokiej stopie zysku korporacji, o zmo­wach trustowych, o wyzysku pracowników. Ruch związkowy w świetle tych relacji ‚jest’ ,,uparty, egoistyczny, nierozsądny,’ przepłacający swoich przywódców, chciwy,’ lubujący się w przemocy, antyamerykański, niegodny, zaślepiony i żyjący w nierealnym świecie.

Marzec 16, 2015

SERWIS INFORMACYJNY

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 11:13 am

Już sam serwis informacyjny relacjonujący obiektywnie działania -i oświadczenia rządu stanowi czynnik popularyzu­jący jego przedstawicieli i stawia ich w sytuacji znacznie wygodniejszej niż przedstawicieli opozy­cji. Sprawowana władza pozwala prezydentowi inicjować takie akcje i w takim czasie, aby mógł uzyskiwać założone – efekty, istotne dla opinii pu­blicznej. Dodajmy na marginesie, że czynnik ten, który utrudnia sytuację kontrkandydata drugiej wielkiej partii, czyni ją jeszcze trudniejszą dla ewentualnego kandydata niezależnego. Guberna­tor-Wallace, zanim został postacią mającą szansę stanięcia w szranki wyborów prezydenckich, zdo­bywał ogólnokrajowy rozgłos akcjami, które po­dejmował jako gubernator i które zapewniały mu miejsce w serwisach informacyjnych środków przekazu.

Czerwiec 6, 2012

Jaka powinna być reklama?

Każdy nowoczesny przedsiębiorca zadaje sobie wciąż to samo pytanie. Jaka powinna być reklama, aby przyciągnęła do przedsiębiorstwa wybraną grupę docelową. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Trzeba zastanowić się przede wszystkim nad tym, czym właściwie charakteryzuje się Twoja działalność oraz czy możesz wyodrębnić z niej jakieś mocno oryginalne składowe. Dopiero po takiej wstępnej analizie możesz przejść do kolejnych punktów tzn. do formatu oraz treści reklamy. Oczywiście możesz postawić na formę typowo obrazkową, ale hasło reklamowe jednak występuje w nowoczesnym kampaniach promocyjnych zawsze, dlatego powinieneś zadbać też o to, aby copywriter pomógł ci je wymyślić. Jest to bez wątpienia pieniężne wyzwanie, ale pamiętaj, że dobra reklama to znakomita inwestycja. Podsumowując, wiesz już jak powinna wyglądać reklama oraz do czego jest ci potrzebna. Prawdę mówiąc żyjąc w konkurencyjnej gospodarce bez dobrze skonstruowanej kampanii promocyjnej nie masz szans na odniesienie ogromnego sukcesu na rynku. Musisz wiedzieć, że marketing oraz wszystkie powiązane z nim dziedziny stanowią klucz do zdobycia nowych klientów, a także często współpracowników.

Maj 15, 2012

Telewizja – czy ma szansę w starciu z internetem?

Category: Kultura i rozrywka – Tags: – 4:23 pm

Jeszcze do niedawna mówiono, że żyjemy w dobie kultury obrazkowej i że to telewizja jest dla współczesnego człowieka podstawowym medium dostarczającym najłatwiej i najszybciej wiadomości z kraju i ze świata. Jednak równocześnie trwa intensywna informatyzacja, w związku z czym coraz częściej zaglądamy do internetu a coraz mniej jesteśmy zależni od programów telewizyjnych. Podstawową cechą, która zapewnia internetowi jako medium przewagę nad telewizją jest nieustanna dostępność informacji. Nie trzeba czekać na określoną porę by usłyszeć wiadomości, nie trzeba się martwić, że coś się przegapiło, gdyż w internecie zawsze można obejrzeć i odsłuchać dany materiał ponownie. Dlatego telewizja analogowa coraz częściej jest wypierana przez nowoczesne technologie i przez internet. Jednak internet nie zawsze musi być zagrożeniem dla telewizji. Strona internetowa to sposób na promocję stacji telewizyjnej, gdzie można sprawdzić aktualny program, a także obejrzeć transmisje (głównie wiadomości), które się przegapiło o normalnej porze nadawania ich w telewizji.

Styczeń 9, 2012

Reklama w internecie – skuteczny sposób na promocję?

Category: Reklama i sponsoring – Tags: , – 4:41 pm

Reklama jest w dzisiejszym świecie wszechobecna, reklamują się wszyscy i wszędzie, zatem wraz z pojawieniem się internetu, a w szczególności mediów internetowych, reklama i promowanie produktów i usług wkroczyło również i na ten teren. Przeglądanie wiadomości w internecie odbywa się znacznie szybciej, zatem przeciętny internauta-czytelnik statystycznie może przejrzeć większą ilość artykułów z informacjami (a w tej liczbie również reklam i artykułów sponsorowanych) niż widz telewizyjny niż słuchacz radiowy. Można tutaj postawić zarzut, że przeglądanie treści w tak szybkim tempie jest dość pobieżne i nie pozwala na solidne zrozumienie przekazu promocyjnego. Jednak jeśli ktoś słyszał o reklamie podprogowej, w ogóle nie przejmie się tymi zarzutami. Choćby pobieżny rzut oka na logo marki lub produktu, szczególnie jeśli jest regularnie powtarzane (przy wchodzeniu na konkretny portal czy stronę), pozwala na ugruntowanie się w świadomości wyobrażenia o danej marce, dzięki czemu w przyszłości będzie ona łatwiej identyfikowana i wybierana przez potencjalnego konsumenta.

Marzec 17, 2015

WIĘKSZOŚĆ CZYTELNIKÓW

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:57 am

Niepalący stanowią zazwyczaj większość czytelników artykułów o szkodliwości palenia ty­toniu, a apele o oddawanie krwi odbierane są naj­częściej przez aktywnych krwiodawców. Lazars- feld przytacza znamienny przykład cyklu audycji, w których prezentowany był wkład poszczegól­nych grup narodowych do amerykańskiej kultu­ry i których celem było zwalczanie uprzedzeń po­między nimi. Celu jednak nie osiągnięto, ponie­waż przeważający procent odbiorców każdej z tych audycji stanowili członkowie tej grupy narodowej, 0   której była aktualnie mowa, tak więc Włosi słu­chali audycji o Włochach, Polacy o Polakach, Ir­landczycy o Irlandczykach itp.

WPŁYW BODŹCÓW

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:56 am

Stwierdzono na przykład doświadczalnie (Postman, Bruner i McGinnis), że ,człowiek szybciej rozpoznaje w tekście wyrazy   i sformułowania, którym przypisuje większą war­tość i znaczenie, niż te, których wartość w jego oczach jest niższa. Wyznawany przez jednostkę system wartości uczula ją na określone bodźce ze­wnętrzne. Jeżeli bodziec taki jest zgodny z przyjętą postawą, następuje tak zwany rezonans percepcyj- ny. Jeżeli system wartości działa jak przeszkoda, uniemożliwiająca jednostce percepcję określonych faktów i zjawisk, ujawnia się mechanizm „percepcyjnej samoobrony”. Ujawnienie mechanizmów se- ; lektywnej percepcji miało istotny wpływ na bada- | nia procesu masowej komunikacji.

ZMIANA POJĘCIA

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:55 am

W rezultacie zmieniło się pojęcie tego, jak czło­wiek odbiera informacje i bodźce ze świata ze­wnętrznego. Jego percepcja uzależniona jest od licznych czynników psychologicznych i społecz­nych, takich jak rodzaj celów, do których dąży, postaw, przekonań i wyznawanych systemów war­tości, przy czym mogą one wyrastać zarówno z je­go osobistego jednostkowego doświadczenia, jak też z rodzaju wykonywanego zawodu, pozycji społecz­nej i klasowej, a wreszcie szerzej: z uczestnictwa w grupie społecznej i jej kulturze. Czynniki te wywierają wpływ najpierw na selekcję informacji i       bodźców płynących ze świata zewnętrznego, póź­niej na ich interpretację.

W KONSEKWENCJI

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:55 am

W konsekwencji — zainteresowano, się cechami nabywanymi przez jednostkę w trakcie jej życia, a zwłaszcza w procesie wychowania.’ Stwierdzono, że wewnętrzne bodźce motywacyjne \ mogą być nabywane w podobny sposób jak wie­dza i nawyki wynoszone w procesie życia społecz­nego —  więc, że będą one różne u różnych jed­nostek, wychowywanych w różnych okolicznoś­ciach, różnych środowiskach, poddanych ciśnieniu różnych postaw, przekonań i systemów wartości. W miejsce koncepcji jednolitej, biologicznie zde­terminowanej, wrodzonej natury ludzkiej, pojawiło się zainteresowanie różnicami indywidualnymi. Z teoretycznego punktu widzenia — problemem tym zajęła się socjopsychologia.

NOWA TEORIA

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:54 am

i Różne grupy ludzi reagowały mianowicie na te same bodźce w różny sposób; do sygnałów pły­nących bezpośrednio ze środków przekazu przy­łączały się inne bodźce i okoliczności odgrywają­ce nie mniej ważną rolę w procesie kształtowania opinii i podejmowania decyzji. Okazało się, że. efekt działania środków przekazu bywa uzależnio­ny od wielu czynników i jest tylko jednym z wie­lu, aczkolwiek prawdopodobnie najważniejszym.Nowa teoria rodziła się powoli i powstawała z obserwacji gromadzonych w różnych okresach w różnych dyscyplinach. Pierwszym odkrytym czynnikiem mającym wpływ na zmiany w procesie masowego komunikowania okazał się zmienny spo­sób reagowania różnych ludzi na te same komuni­katy i bodźce.

DOSYĆ WCZEŚNIE

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:53 am

Dosyć wcześnie jednak, bo z początkiem lat czterdziestych, stwierdzono, że rezultaty kampa­nii wyborczych i innych propagandowych akcji politycznych nie zawsze i nie w pełni pokrywają się z oczekiwaniami. Spostrzeżono, że społeczeń­stwo nie daje sterować sobą tak łatwo, jak sądzo- r no. Szczególnie znamienny okazał się fakt, że lu- : dzie poddani masowej perswazji ulegali jej w i sprawach stosunkowo błahych, jak zakup towa- | rów i usług, wykazywali jednak znaczną odpor- jność, gdy przychodziło do spraw takich jak opinie i decyzje polityczne. Oczywiście perswazja pro­pagandowa .przynosiła nadal efekty, okazało się jednak, że schemat „od bodźców do reakcji” jest w realizacji bardziej skomplikowany, niż sądzo­no.

OPARTE NA TEORII

Category: Anatomia telewizji w USA – admin 4:51 am

Procesowi temu nie będą w sta­nie zapobiec ani jednostka — która może nie zda­wać sobie sprawy, że poddana została manipulacji 1 poniżej progu jej świadomości — ani społeczeńst- ; wo, w którym nie istnieją żadne więzi mogące od­działywać na jednostkę w innym kierunku. Dys­ponenci środków przekazu otrzymali więc w ten sposób potężne narzędzie do kierowania masami ludzkimi, do ukształtowania określonych społecz­nych i indywidualnych postaw, reakcji i zacho­wań.Na tej teorii oparła się działalność instytutów zajmujących się naukowymi opracowaniami kam­panii reklamowych dla przemysłu, wśród których na czoło wysunął się Institute for Motivational Research, kierowany przez E. Dichtera, oraz Color Research Institute of America, na którego czele stanął L. Cheskin.